REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep-juwent.com.pl

Wersja PDF do pobrania:
Regulamin sklepu
Formularz odstąpienia od umowy

                 Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego funkcjonującego w domenie www.sklep-juwent.com.pl, w dalszej treści Regulaminu zwanego w odpowiednim przypadku: „Sklep Internetowy” oraz określa zasady i warunki świadczenia  towarzyszących usług nieodpłatnych drogą elektroniczną przez: JUWENT Szymański, Nowakowski Spółkę jawną z siedzibą w Rykach, pod adresem: ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki, zwaną w dalszej treści Regulaminu Sprzedawcą.

 § 1

 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) administratorze – należy przez to rozumieć administratora danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego będącego jednocześnie Sprzedawcą Sklepu Internetowego. Dane osobowe Sprzedawcy i klienta są przetwarzane zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 r .Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

           2) dniach  roboczych – należy przez to rozumieć dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

3) dostawie – należy przez to rozumieć  dostarczenie Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu,

4) dostawcy – należy przez to rozumieć kuriera  lub operatora pocztowego wybranego przez Sprzedawcę dla realizacji  Dostawy,

5) formularzu – należy przez to rozumieć odpowiednio formularz rejestracyjny  albo formularz zamówienia, udostępnione na stronie internetowej Sklepu

6) haśle – należy przez to rozumieć ciąg znaków literowych , cyfrowych lub innych alfanumerycznych dostępnych z klawiatury komputera,  zadysponowanych  przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym przed osobami nieuprawnionymi,

7) informacji handlowej – należy przez to rozumieć informacje Sprzedawcy o towarach  wyświetlane na stronie internetowej Sklepu Internetowego . Informacje handlowe odnośnie do ceny oraz aktualnej dostępności towaru, na etapie przed dodaniem towaru do koszyka i przed zalogowaniem się klienta do konta, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji,

8) klauzulach  – należy przez to rozumieć zgody w formie tzw. „check-boxów” w ramach formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego na etapie rejestracji w Sklepie internetowym, których zaznaczenie oznacza zgodę na treść niniejszego Regulaminu, oraz polityki prywatności Sklepu internetowego, oraz odrębnie - zgodę na wystawianie przez Sprzedawcę faktur, faktur korekt i ich duplikatów w formie elektronicznej i przesyłanie ich Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym, oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną,

9) kliencie – należy przez to rozumieć  podmiot wyposażony przez ustawę w przymiot pełnej zdolności do czynności prawnych, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi za pośrednictwem internetu lub mogącym być stroną umowy sprzedaży,

10) konsumencie – należy przez to rozumieć pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

11) koncie klienta – należy przez to rozumieć  indywidualny dla każdego Klienta panel administracyjny, utworzony dla Klienta przez Sprzedawcę, po wyczerpaniu  przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy o świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient może posiadać tylko jedno konto. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiednie Login i Hasło. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki świadomego lub nieświadomego udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za treści zamieszczane przez te osoby. Umowa Sprzedaży zawarta w związku z Zamówieniem złożonym przez osobę trzecią korzystającą z Konta danego Klienta, z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy, uważana jest za zawartą w imieniu Klienta i ma moc wiążącą wobec tego Klienta,

           12) koszyku – należy przez to rozumieć elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru Towaru w celu złożenia Zamówienia;

           13) loginie (login)– należy przez to rozumieć indywidualny identyfikator Klienta, samodzielnie ustalony, składający się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych alfanumerycznych dostępnych z klawiatury komputera, niezbędny wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta,

           14) ofercie – należy przez to rozumieć treść oznaczoną jako: „Podsumowanie zamówienia” lub inną równoważną pojęciowo, wyświetlaną klientowi po dodaniu towaru do Koszyka i po zalogowaniu się do konta.

           15) regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Sklepu Internetowego JUWENT Szymański, Nowakowski spółka jawna w Rykach,

16) rejestracji – należy przez to rozumieć dobrowolną i nieodpłatną czynność dokonaną przez Klienta w sposób określony w Regulaminie, niezbędną dla korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego,

17) sklepie  internetowym – należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod domeną www.sklep-juwent.com.pl, umożliwiający Klientowi składnie zamówień na dostawę towarów w fomule B2C lub B2B,

18) sprzedawcy – należy przez to rozumieć  Spółkę: JUWENT Szymański, Nowakowski spółka jawna w Rykach, adres dla doręczeń: ulica Lubelska 31, 08-500 Ryki,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w VI Wydziale Gospodarczym KRS Sądu Rejonowego Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku pod numerem 0000008438, NIP 716-000-03-95 REGON 430527674 e-mail: sklep@juwent.com.pl, telefon kontaktowy 81 883 56 09, będącą właścicielem Sklepu Internetowego wskazanego w pkt. 18,

19) stronie internetowej sklepu – należy przez to rozumieć stronę, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działającą w domenie www.sklep-juwent.com.pl,

20) towarze – należy przez to rozumieć  produkt prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży,

21) trwałym nośniku – należy przez to rozumieć materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

22)umowie sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawieraną na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedającym w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827). Jeżeli Strony, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie uzgodniły inaczej, zawarta między nimi umowa nie stanowi sprzedaży na próbę ani z zastrzeżeniem zbadania Towaru. Doręczenie przez Sprzedającego Klientowi - po złożeniu przez niego zamówienia w Sklepie Internetowym- potwierdzenia zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Treść Umowy Sprzedaży składa się z Zamówienia oraz ogólnych warunków sprzedaży zawartych w niniejszym Regulaminie. Do umowy Sprzedaży mają zastosowanie w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, Polityka Prywatności oraz zaakceptowane przez Klienta Klauzule.

 

§ 2 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

            1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.

            2. Sprzedawca czyni starania, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla Klienta z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych.

 

            3. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego  następujące nieodpłatne usługi na rzecz Klientów:

            a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta;

            b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;

            c. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

            d. umożliwienie przeglądania treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego.

 

          4. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:

            a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

            b. archiwizowanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży;

           5. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa powyżej, nieodpłatnie, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie z usług wskazanych w ust. 3 lub ust. 4 nie wiąże się z obowiązkiem uiszczenia przez Klienta opłat na rzecz Sprzedawcy.

 

           6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie umowy o świadczenie usług  drogą elektroniczną wymaga akceptacji Regulaminu przez Klienta. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zakupu towarów, Klient powinien przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.

 

           7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o świadczenie usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu rejestracyjnym.

           8. Umowa o świadczenie usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

 

           9. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej: Internet Explorer ver.8.0, Chrome ver.37, Mozilla Firefox ver.31, Opera ver .25, Safari ver.4 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o prędkości transmisji co najmniej 256 kbit/s.

 

            10. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

 

           11. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub towarzyszących usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami  lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

                Wobec powyższego Klient zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
                  a. naruszał postanowień Regulaminu,
                  b. podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
                 c. naruszał prawa majątkowe lub dobra osobiste Klienta, ani osób trzecich,

                 d. dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami kupieckimi lub obowiązującymi przepisami prawa.

 

            12. W przypadku naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedawca , bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa , może wypowiedzieć Klientowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego , w którym oświadczenie Sprzedawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Klientowi (dzień skuteczności).

 

            13. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usług, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług. Powyższe postanowienia nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług, także po upływie wskazanego powyżej terminu, w trybie przewidzianym postanowieniami Regulaminu. Klient może wykonać wskazane powyżej prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usług poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług na adres Klienta. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług znajduje się w załączniku do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce „Pomoc” w Sklepie Internetowym. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług, umowa ta uważana jest za niezawartą.

            14. Sprzedawca oświadcza, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni we własnym zakresie stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

            15. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 

                                                                § 3 Rejestracja

 

            1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać Rejestracji.

 

            2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

            3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu w zakładce REJESTRACJA i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

 

            4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem dostępnym w zakładce Regulamin. Dla dopełnienia procedury rejestracji niezbędna jest akceptacja treści Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

 

            5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

 

            6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Strona internetowa Sklepu zamieszcza także na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp.

 

                                                              § 4 Zamówienia

 

            1. Fotografie i syntetyczne opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są wyłącznie materiałami poglądowymi , które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach , wyglądzie i funkcjach Towaru. W szczególności bowiem wygląd Towaru na fotografiach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora Klienta, oświetlenia eksponowanego wzorca, itp. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą prezentowanych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń typoszeregu danego Towaru. Niniejsze zastrzeżenie nie ogranicza odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem. Informacje, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje Sprzedawcy zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę w rozumieniu art.66 k.c., lecz za zaproszenie Klienta  do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.

 

            2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę , z wyjątkiem okresów, w których Sprzedawca prowadzi prace konserwacyjne lub modernizacyjne strony internetowej i o których powiadomił na Stronie Internetowej Sklepu z 3 dniowym wyprzedzeniem albo w przypadku awarii. Zamówienie złożone po godzinie 15.00 w piątek albo w innym dniu roboczym bezpośrednio przed dniem ustawowo wolnym od pracy(świętem)  będzie rozpatrywane w pierwszym dniu roboczym.

 

            3. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" lub innego równoważnego pojęciowo uwidocznionego  pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w formularzu widocznym w podsumowaniu zamówienia dostępnym po wybraniu przycisku koszyka sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, klikając na przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży w szczególności kosztach wysyłki uwzględniających wagę i gabaryty Towaru.

 

            4. Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest równoznaczne  ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 

            5. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

 

            6. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zwrotną o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty , o której mowa ust. 4 powyżej. Z  chwilą otrzymania tego oświadczenia Sprzedawcy  przez Klienta uznaje się, że doszło do  zawarcia Umowy sprzedaży.

 

            7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

 

            8. Zamówienia realizowane są wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane Sprzedawcy w piątek po godzinie 15, soboty, niedziele i święta realizowane są w pierwszym dniu roboczym.

 

                                                    § 5 Zasady i formy płatności

 

            1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) wyrażone  w złotych polskich i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany dopiero przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.

 

            2. Sprzedawca umożliwia Klientowi  następujące formy płatności za zamówione Towary:

           a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia i wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy Sprzedawcy);

            b)gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);

 

            3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 

            4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

            5. Sklep niezwłocznie poinformuje Klienta, który złożył zamówienie na Towar o zmianie ceny tego Towaru w przypadku , gdy zmiana ta nie została jeszcze uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy mimo dołożenia najwyższej staranności. W takiej sytuacji Klient ma prawo do anulowania złożonego zamówienia.

 

                                                              § 6 Dostawa

 

            1. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 5 dni.

 

            2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad. Sprzedawca jest zobowiązany udzielić Klientowi będącemu Konsumentem  przed zawarciem umowy jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania z Towaru. W szczególności określić  rodzaj Towaru,  wskaże znak bezpieczeństwa i/lub znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu towaru do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju Towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

 

            3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.

 

            4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu otrzymania na rachunku bankowym przez Sprzedawcę 100 % płatności w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.

 

            5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach Roboczych od momentu zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.

 

            6. W przypadku wybrania opcji „dostawa kurierem” zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

            7. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki do przewozu przez Sprzedawcę.

 

            8. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient nie będący Konsumentem ma obowiązek żądać od przedstawiciela Dostawcy spisania właściwego protokołu lub odmówić odbioru uszkodzonego Towaru powiadamiając o tym fakcie Sprzedawcę . Klient w celu przyspieszenia reklamacji może wykonać zdjęcie poglądowe uszkodzonego Towaru (opakowania) przesyłając jego skan do Sprzedawcy. Wydanie Towaru Klientowi następuje po pokwitowaniu Dostawcy odbioru na liście przewozowym lub na tablecie Dostawcy.

 

            9. Sprzedawca, w braku odmiennej dyspozycji Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary zawierającą dane Klienta z formularza zamówienia, chyba że Klient zadysponuje na piśmie dostarczenie przesyłki pod inny adres niż wskazany w formularzu zamówienia.

 

            10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia dodatkowego  terminu, w którym Klient dokona odbioru przesyłki. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

 

            12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania  go Klientowi.

 

            13. W przypadku nieuprawnionego braku odbioru Towaru przez Klienta niebędącego Konsumentem , ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą następującą  po terminie, w jakim miało dojść do wydania Towaru. Ponadto, w takiej sytuacji Klient zobowiązany jest do zwrotu przewoźnego  oraz zapłaty na rzecz Sprzedawcy  wynagrodzenia za magazynowanie Towaru w kwocie 0,5 % wartości netto nieodebranego Towaru za każdy dzień opóźnienia w odbiorze;

 

            14. Jeżeli Strony wyraźnie nie uzgodniły inaczej, Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany na własny koszt i ryzyko dokonać rozładunku Towaru.

 

                                                           § 7 Reklamacje

 

            1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną.

 

            2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:

            a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo tę wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

            b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

 

            3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy: JUWENT Szymański, Nowakowski Spółka jawna, ul. Lubelska 31, 08-500 Ryki. Koszt wymiany lub naprawy pokrywa Sprzedawca.

            4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia  stwierdzenia wady , lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym jeżeli Klient jest Konsumentem . W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przez Klienta przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasadę powyższą  stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

            5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient powinien kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

            6. Klient może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę Formularza reklamacji: Formularz reklamacji.

 

            7. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

 

            8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sklepu. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Sprzedawca  zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie inne reklamacje złożone przez Klienta  w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni. Powyższe postanowienia nie stosują się do reklamacji Towarów składanych przez Klientów będących Konsumentami w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza Klientowi wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił.

 

            9. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny (droższy) niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany mu wcześniej przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego kosztów w zakresie w jakim przewyższają one cenę najtańszego zwykłego sposobu dostawy.

 

          10. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru poza siedzibą Sprzedawcy  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument  odstąpił od umowy Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. O ile towar nie jest odsyłany w opakowaniu fabrycznym Sprzedawcy , Konsument powinien nadać do przewozu odsyłany Towar zgodnie z wewnętrznymi regulacjami spedytora lub operatora pocztowego  tak , aby nie Towar nie został  uszkodzony w transporcie.

 

          11. Zwracany Towar Klient powinien  odesłać na adres: JUWENT Szymański, Nowakowski sp. j. ; ul. Lubelska 31 , 08-500 Ryki

 

 

                                                                      § 8 Gwarancja

 

            1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są  objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę.

 

            2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 

            3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

§ 9 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 

            1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

            2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.

 

3. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu w dziale Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.

 

            4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

            5. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

            6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

            7. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

            8. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

            9. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

            10. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.

 

            11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

            12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 

            13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 10 Usługi nieodpłatne

 

            1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

            a) Formularz kontaktowy;

            b) Prowadzenie Konta Klienta.

 

            2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

            3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 

            4. Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

 

            5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

 

            6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 

            7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 

§ 11 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

            1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami) (dalej: „Ustawa o ochronie danych osobowych”) jest Sprzedawca.

 

            2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Zamówienia za zgodą Klienta wyrażoną poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli.

            3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 

            4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia , uaktualnienia , sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę , jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

            5.Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

            6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

            7.Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

 

            8. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies",  wyłącznie w celu : zapamiętania informacji o urządzeniu końcowym Klienta , weryfikacji i rozwoju oferty handlowej oraz w celach statystycznych  . „Cookies” , podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu , zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klienta. Mechanizm ten nie powoduje żadnych zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klienta ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca zastrzega jednak , że wyłączenie przez Klienta „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji Strony Internetowej Sklepu.

 

§ 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

                                                      

            1. Strony Umowy mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług (nie dotyczy umów sprzedaży) drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w. umowy oraz postanowień jak niżej.

 

            2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy pod jego adres e-mail lub pocztą tradycyjną pod adres jego siedziby stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 

            3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany w formularzu przez Klienta podczas Rejestracji.

 

§ 13 Postanowienia końcowe

 

            1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.

            2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na trwałym nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.

            3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

            4. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów upraw-nionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności Rzecznicy Praw Konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.Sprzedawca informuje także , że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest także platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR).

            5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami  §12.

            6. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

            7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustaw:

            - z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r poz.380, 585),

            - z dnia 30 maja 2014 r O prawach konsumenta(Dz.U. 2014 r  poz.827 ze zm.),

            - z dnia 18 lipca 2002 r O świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2016 r  poz.1030, 1579).

 

            7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02-23-2017 r.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń, z chęcią Ci pomożemy:

+48 608 410 262sklep@juwent.com.pl